Přijďte se zbavit zbytečností ze sklepa, půdy nebo garáže! Nemusíte podávat přihlášku, ani platit místo - jen nanosíte, vystavíte a prodáváte nebo vyměňujete.


PRAVIDLA BLEŠÍHO TRHU na akci LOVO Jinak 31. 5. 2019

Blešák (dále jen "trh") je bazar a setkání organizované neformální skupinou dobrovolníků (dále jen "pořadatel") jako nezisková akce s hlavním zaměřením na prodej/rozdávání/výměnu/nákup použitého zboží mezi soukromými osobami.

Posláním blešáků je podporovat znovuvyužívání nepotřebných věcí. Dalším cílem je podpora komunitního a kulturního života, podpora lokálních výrobců a prodejců, neziskových organizací, setkávání a seznamování aktivních lidí z regionu.

Osoba/organizace, která chce na tomto trhu prodávat nebo rozdávat svůj majetek/zboží (dále jen "prodejce") a osoba, která trh navštívila nebo od prodejce nakupuje (dále jen "nakupující") jsou vázány pravidly a svou účastí na trhu se je zavazují respektovat.

1. Prodejci mohou být soukromé osoby, podnikatelé nebo neziskové organizace.

2. Soukromé osoby při prodeji vlastního majetku nemusí vydávat doklad o zaplacení, nemusí mít živnostenský list a obchodují na vlastní zodpovědnost dle platných předpisů ČR.

3. Profesionální prodejci (podnikatelé) a neziskové organizace jsou povinni předem kontaktovat pořadatele a zajistit si od něj povolení k působení na trhu. Dále jsou povinni viditelně na své prodejní místo umístit informace své živnosti/organizaci, především název, jméno a příjmení, adresu, spojení a IČO a obchodovat na vlastní zodpovědnost podle platných předpisů ČR.

4. Prodejce využije k prodeji zatravněný prostor na Václavském náměstí, který se nachází v blízkosti domu Orbis. Rozmístění a velikost prostoru pro prodejce průběžně pořadatel může upravovat.

5. Prostor je prodejci zprostředkován bezplatně, nevzniká na něj žádný nárok a pořadatel si vyhrazuje právo na základě vlastního rozhodnutí prostor neposkytnout.

6. Prostor typicky nebude poskytnut prodejci, který hodlá prodávat zboží, které nesouzní se zaměřením trhu. Např. sortiment, se zázemím a marketingovou podporou velké mezinárodní nebo celostátně působící firmy, prodej z katalogů, MLM prodej, prodej erotického zboží nebo pornografie, prodej zboží podněcující politický extrémismus.

7. Na místo konání trhu není možné vjet žádným motorovým dopravním prostředkem. Parkování je možné pouze v přilehlých ulicích a parkovištích.

8. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout prodejci působit na trhu, pokud jeho zboží je rozporu s dobrými mravy nebo platnými předpisy ČR, pokud prodejce porušuje poklidnou atmosféru trhu, neuposlechl pokyny pořadatele nebo z jiných závažných důvodů. Pořadatel má právo vyzvat prodejce k okamžitému opuštění trhu. V případě neuposlechnutí má pořadatel právo přizvat pomoc městské policie.

9. Termín a čas trvání trhu je uveden vždy na Facebooku, webu, plakátech a dalších tiskovinách. V den akce je možno obsadit či opustit prodejní místa kdykoliv během trvání trhu.

10. Po ukončení prodeje je prodejce povinen na poskytnutém prostoru odstranit své odpadky, odnést neprodané zboží a v případě znečistění, poničení prostoru navrátit vše do původního stavu. V případě poškození veřejné plochy/zeleně prodejcem je povinen nahradit škody vůči městu a pořadateli.

11. V případě nepříznivého počasí nebo ze zdravotních důvodů na straně pořadatele může pořadatel rozhodnout o zrušení trhu nebo jeho přesunu na jiné místo.

12. Jakékoliv nároky za případné vzniklé škody prodejce, ušlé zisky nebo jiné případné nároky jsou při zrušení trhu vůči pořadateli vyloučené.

13. Vstup a pohyb osob na trhu je na vlastní zodpovědnost a nebezpečí. Za děti v celém prostoru zodpovídají rodiče.